Styczeń 22 2018 04:54:14
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Artykuły: POKL
Sprawozdanie z konsultacji społecznych wniosku o dofinansowanie projektu systemowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w okresie od 28.08.2013 do 06.09.2013 mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji mogących mieć istotny wpływ w przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ”Czas na zmiany- uwierzmy w siebie”.KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "Aktywni razem"
W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Ośrodkiem Kształcenia i Promocji EDUKATOR w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszyscy uczestnicy obecnie odbywają staże zawodowe w zawodach, które wcześniej uzyskali w toku szkoleń. Staże realizowane są m.in. w POLO Market, Firma Istrail, Zarząd Dróg Powiatowych, Salony Fryzjerskie, Przedszkole, Restauracje Zamek, Urząd Gminy, Urząd Miasta, Tartak w Golubiu-Dobrzyniu.


Projekt "Czas na zmiany - uwierzmy w siebie "w 2013r.
W roku bieżącym w projekcie bierze udział 39 osób. Na obecnym etapie realizacyjnym zakończono już wszystkie szkolenia zawodowe uczestników oraz towarzyszące im warsztaty i szkolenia wspierające aktywizację zawodową i społeczną. Zrealizowano szkolenia kasy fiskalnej, krawcowa, fryzjerki, kosmetyczki, koparko-ładowarki, spawacz MIG-MAG, płytkarz, opiekunki osób starszych, wózki widłowe, kucharz. Dodatkowo uczestnicy brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym i interpersonalnych.


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "Aktywni razem"
Od stycznia 2013r realizowany jest projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Kształcenia i Promocji „EDUKATOR” w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Uczestnikami projektu jest 40 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych z terenu gminy Golub-Dobrzyń, gminy Ciechocin i miasta Golub-Dobrzyń. 50% stanowią osoby do 25 roku życia.


Projekt "Czas na zmiany - uwierzmy w siebie" w 2013r.
Czas trwania projektu: 01.03.2012 do 31.10.2013r Liczba uczestników – w roku 2013 39 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.


Człowiek - najlepsza inwestycja!
"Czas na zmiany-uwierzmy w siebie" - projekt aktywizacji zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2013.
Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2008 .Na obecnym etapie zakończono rekrutację uczestników do projektu w 2013r Wzorem lat ubiegłych równolegle w ramach projektu realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej w tym roku w sołectwie Cieszyny.


Komunikat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje o możliwości składania ofert cenowych na realizację szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów interpersonalnych w ramach realizacji projektu :

„ Czas na zmiany-uwierzmy w siebie”- projekt aktywizacji zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2013.
KOMUNIKAT - "Czas na zmiany - uwierzmy w siebie" - projekt aktywizacji zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2012.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości nadsyłania ofert cenowych przez firmy zajmujące się szkoleniami zawodowymi dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.


Projekt "Czas na zmiany - uwierzmy w siebie" w 2012r.
Aktualnie w ramach działań projektowych realizowane są następujące działania: Od m-ca marca na terenie wsi Lisewo w świetlicy wiejskiej realizowane są warsztaty rękodzielnicze , w których uczestniczą mieszkańcy sołectwa Lisewo, Lisak i Handlowy Młyn. Obecnie uczestnicy wykonują pracę ozdabianie elementów de coupage. W warsztatach aktywnie bierze udział Pani sołtys Lisewa oraz rodziny uczestników głownie dzieci, które chętnie wykonują prace plastyczne pod okiem instruktorki Pani Bogumiły Joszko. Również na terenie świetlicy organizowane są spotkania terapeutyczno-profilaktyczne dla uczestników projektu i ich rodzin z terapeutą Panem Markiem Mątowskim. Celem tych zajęć jest wzmocnienie więzi międzysąsiedzkich, nabycie umiejętności społecznych, wzajemnej komunikacji i integracji.


Projekt "Czas na zmiany - uwierzmy w siebie" w 2012r.
W roku bieżącym do udziału w projekcie zrekrutowano 36 osób. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej odbywać się będzie w miejscowości Lisewo głownie dla mieszkańców sołectwa Lisewo, Lisak oraz Handlowy Młyn.
Zaplanowane działania na rok 2012 to m.in.: zajęcia rękodzielnicze na świetlicy, zajęcia profilaktyczno terapeutyczne,program  aktywizacji zawodowej tj ,kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe.
Dodatkowo  w  ramach projektu udostępniono  bezpłatne dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla uczestników projektu.

KOMUNIKAT - rekrutacja do projektu
„ Czas na zmiany-uwierzmy w siebie”- projekt aktywizacji zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2012.
Projekt zakłada aktywizację zawodowa i społeczną 36 mieszkańców gminy. Uczestnikami projektu mogą być osoby  długotrwale bezrobotne, z brakiem kwalifikacji zawodowych, problemami zdrowotnymi, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt - Razem jest nam łatwiej - II edycja w 2011r.
II  edycja projektu w roku 2011r realizowanego przez GOPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W roku bieżącym w projekcie bierze udział 20osób głównie matki zajmujące się opieką i wychowaniem niepełnosprawnych dzieci. Są to osoby nieaktywne zawodowe, które z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem nie mogą podjąć pracy zawodowej.Projekt Czas na zmiany uwierzmy w siebie w 2011r.
Kolejna edycja projektu w roku 2011r realizowanego przez GOPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku bieżącym w projekcie bierze udział 31 mieszkańców gminy, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, z problemami niepełnosprawności. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna tej grupy osób.Czas na zmiany-uwierzmy w siebie - projekt aktywizacji zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2011.
Projekt zakłada aktywizację zawodowa i społeczną 31 mieszkańców gminy. Uczestnikami projektu mogą być osoby  długotrwale bezrobotne, z brakiem kwalifikacji zawodowych, problemami zdrowotnymi, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w gminie od 2008 a umowa przewiduje realizację działań z zakresu wsparcia aktywizacyjnego osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym do roku 2013.


Czas na zmiany-uwierzmy w siebie

Projekt zakłada aktywizację zawodowa i społeczną 24 mieszkańców gminy. Są to osoby długotrwale bezrobotne, z brakiem kwalifikacji zawodowych, problemami zdrowotnymi, nieaktywne zawodowo. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.05 2,959,155 unikalne wizyty