Styczeń 22 2018 04:56:18
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Artykuły: Odpady komunalne
Harmonogram odbioru odpadów w 2014r.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w okresie od 1.01.2014r. do 30.06.2014 r.

 

Harmonogram


 Terminy odbioru popiołu

Informujemy, że odbiór popiołu od mieszkańców, którzy zgłosili gromadzenie popiołu w sposób selektywny odbędzie się:

  • 29 LISTOPADA 2013
  • 30 GRUDNIA 2013

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesje.
Termin odbioru popiołu w październiku

 

Informujemy, że odbiór popiołu od mieszkańców, którzy zgłosili gromadzenie popiołu w sposób selektywny odbędzie się w dniu 30.10. 2013 r.

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesje.

  Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miesiącach IX-XII/2013

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w okresie od 1.09.2013r. do 31.12.2013 r.

 

Harmonogram -->pobierz
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych


Urząd Gminy Golub-Dobrzyń przypomina, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lipiec należy dokonać do 15 sierpnia 2013 r. Wpłat można dokonać w jednej z trzech form:

  • w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń
  • u sołtysa sołectwa
  • na konto Urzędu Gminy: Nr rachunku: 39 1020 5011 0000 9502 0250 0981

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Golub-Dobrzyń 56 683 54 00, pokój nr II, a także sołtys każdego sołectwa.
Podsumowanie pikników

Od 29 maja 2013 roku w Gminie Golub-Dobrzyń odbywają się pikniki mające na celu promocję szeroko rozumianych działań proekologicznych, poprzez uwrażliwianie mieszkańców na problem powstawania, składowania i powtórnego wykorzystywania odpadów.

 

 
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miesiącu sierpniu 2013 r.Zbierali makulaturę

W gminie Golub-Dobrzyń odbyła się druga edycja akcji zbierania makulatury. Kolejny raz najbardziej zaangażowane były w nią szkoły. Podczas zbiórki uczniowie rywalizowali ze sobą, a na koniec roku szkolnego otrzymali nagrody.

W ogólnym rankingu najlepszą wśród szkół okazała się SP w Nowogrodzie.
Zbiórka odpadów
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać do 15 dnia następnego miesiąca (począwszy od miesiąca sierpnia) w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń lub u sołtysa sołectwa lub na konto Urzędu Gminy:

Nr rachunku: 39 1020 5011 0000 9502 0250 0981
Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu informuję, że Gmina jest po przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, którego wynik został ogłoszony 18.06.2013 r.

W dniu 25.06.2013 r. jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych siedziba ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. Jednakże od 1 lipca 2013 w Gminie Golub-Dobrzyń jest realizowany obowiązek odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6f w/w ustawy w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy do czasu rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą gmina zapewniła te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Białkowie.

Do czasu rozstrzygnięcia przetargu w gminie Golub-Dobrzyń do segregacji odpadów komunalnych będą wykorzystywane worki, które dostarczane będą każdorazowo przez pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego w Białkowie przy odbiorze odpadów segregowanych.
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miesiącu lipcu 2013 r.Ulotki
Rejestr działalności Regulowanej - wykaz przedsiębiorców ODP

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
Uwaga Mieszkańcy!


Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń nie powinno sprawić Państwu problemu, ponieważ większość mieszkańców potrafi już segregować odpady. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim wnoszenia opłat. Do tej pory rozliczenia za wywóz śmieci dokonywane były z przedsiębiorstwem, natomiast od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości będą wnosili opłatę na rachunek Urzędu Gminy. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie odpowiadała firma wybrana w drodze przetargu, co oznacza, że właściciele nie będą już zawierali indywidualnych umów na wywóz odpadów z nieruchomości.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, mieliśmy możliwość ustalenia jednej wspólnej opłaty za odpady komunalne dla mieszkańca. Opłata mogła być naliczana w czterech wariantach: w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego. Wybór metody może być dyskusyjny, gdyż każda ma zarówno wady, jak i zalety. Jednakże po dokonaniu analizy możliwych metod naliczania opłaty, zaproponowałem Radnym i wspólnie podjęliśmy decyzję, że na terenie gminy Golub-Dobrzyń opłata naliczana będzie „od mieszkańca”, co pozostaje zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Właściciel nieruchomości, jak i każdy przedsiębiorca, zobowiązany jest do złożenia deklaracji w celu naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracja w załączeniu). W deklaracji tej właściciel nieruchomości / przedsiębiorca oświadczy, czy odpady na terenie nieruchomości poddawane będą segregacji, czy zbierane będą łącznie jako zmieszane, i na tej podstawie wyliczy wysokość opłaty. Nałożony uchwałą Rady Gminy obowiązek składania pierwszych deklaracji został ustalony do 10 lutego 2013 roku. W związku z powyższym, proszę Państwa o podanie rzetelnych informacji o liczbie mieszkańców lub posiadanych pojemnikach oraz złożenie deklaracji do tutejszego Urzędu w określonym wyżej terminie.

Mam nadzieję, że zaakceptujecie Państwo nasze decyzje. Zachęcam przy tym do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie swoich nieruchomości, gdyż dzięki temu będą Państwo ponosili mniejsze opłaty.

Z poważaniem
Marek Ryłowicz
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


deklaracja
instrukcja wypełniania deklaracji
uchwała o wysokości opłat na gospodarowanie odpadami
regulamin utrzymania czystości i porządku

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.07 2,959,169 unikalne wizyty